bùthan-obrach...

Tha diofar sheòrsaichean de bhùithtean-obrach air beò-dhealbhachd rim faighinn aig West Highland Animation.  1. 1.Bùthan-obrach leth-latha, a bheir beachd do chloinn air dè th’ ann am beò-dhealbhachd. Tha iad seo rim faighinn ann am Beurla no an an Gàdhlig.

  2. 2.Bùthan-obrach na deireadh-sheachdain. Gheibh buidhnean air film goirid a dhèanamh aca seo, agus, a-rithist, tha iad rim faighinn ann am Beurla no ann an Gàidhlig.


Eachdraidh nam Bùthan-obrach


Chaidh na filmichean anns an liosta seo rim dèanamh anns na bùthan-obrach airson dà no tri sheachdain air an dèanamh ann an Gàidhlig, Bha na sgoilearan a’ sgrìobhadh an fhilm, a’ dèanamh na h-obrach-ealain, a’ clàradh nan gutha agus a’ dèanamh ha beò-dhealbhachd. Bha stiùidio WHA a’ crìochnachadh obair an iar’leasachaidh.


2010-2011 “Tri Sgeulachdan bho’n Iar”

Bun Sgoil a’Phluic P 4-7 “Bòcan air Baic”

Bun Sgoil Malaig P 4-7 “Danaidh an Dòbran”

Bun Sgoil Dalibrog P 4-7 “Dhùisg!”


2006-7 “Farpais na h-òigridh”

Clas Gàidhlig Dhùn Bheagan 4-7, “Mar a Fhuair MacLeòid a Bhùird”

Clas Gàidhlig Ghèarrloch 4-7, “Mac a’ Ghobhair”

Clas Gàidhlig Baile Ùr an t-Slèibh 4-7, “Clach an Fhithich”

Clas Gàidhlig Bhogh Mòr Ile, 4-7, “Dubh Sith”

Clas Gàidhlig Staoinibrig, Uibhist a Deas, “Gille nan Cochla Craicinn”


2005 Bùth-obrach le dealbhadairean threubhan Gondi, Bhopal, Na h-Innseachan. Airson an film “An Rud as Fheàrr”


2004 “Peatan Shinnsrean”

Clas Gàidhlig Nis, Eilean Leòdhais, “Padruig Crosta & Seonag Shnog 
Clas Gàidhlig Stafainn, “Muile Mhàgag!”
Clas Gàidhlig Bàgh a’ Chaisteil, Barraigh, “Mu Mu O Mo Bhru”
Clas Gàidhlig Àth Tharracail, “Cù Dubh Lòn Dubh”
Clas Gàidhlig Craighill, Baile Dhùthaich, “A’ Phiseag Chòir”
Clas Gàidhlig  Bun-sgoil an Naoimh Caluim Chille, An t-Oban,
“Gràdh Fiadhaich” 


2000 Bùth-obrach Samhraidh, Cowan Arts Centre, Sriughlea

Bùth-obrach na Càisg, Cowan Arts Centre, Striughlea, “Wonster Wology”.


1999 Contemporary Arts Centre Dùn Dè, “The Galactic Dating Agency”


1999 Cowan Arts Centre,Sriughlea, “Home Made Cartoons”


1999 Cowan Arts Centre, Sriughlea, “The Gory Stories”


1998 Bùth-obrach bhogaidh Ghàidhlig, Inbhir Nis , "Ogo Pogo agus Nessaidh"


1998 “Bog Fliuch”

Aonad Gàidhlig  Bun-sgoil Àth Tharracail agus Cùrsa Bogaidh sa Ghearastan, “Cailleach na Beinne Brice”
Cùrsa Bogaidh Inbhirnis, “Taigeis Express”
Bùth-obrach Coimhearsnachd an t-Samhraidh, Eilean Tiriodh, “Gog Gog”
Cùrsa Bogaidh Bruach Chluaidh, “Fraoch”
Bùth-obrach Coimhearsnachd an t-Samhraidh, Mealainis-Cataibh, “Obair! Obair!”
Aonad Gàidhlig a’Phluic agus Bùth-obrach Coimhearsnachd an t-Samhraidh, An t-Acha’ Mòr, “Am Balach Draoidheil”


1996 Bùth-obrach Coimhearsnachd, Cothrom na Fèinne, Balmacara agus Aonad Gàidhlig Loch Carrann, "Ailidh Mal"


1996 “Gàidhlig gu Leòr”

Bun-sgoil Gleann Lìomhann agus Aonad Gàidhlig Pheairt, "Thig air ais   a’ Ghrian"
Clasaichean Gàidhlig Acadamaidh Allam haigh is Àrd-sgoil Chalasraid, " Nàbaidhean"
Aonad Gàidhlig Thunga, Cataibh, "An Nathair Gheal"
Aonad Gàidhlig Mhorair, "Ailean nan Creach"
Aonad Gàidhlig Ulapuil, "An Sgadan Airgid"
Aonad Gàidhlig Inbhir Pheofharain, "Am Pìobaire Deònach"
Bùth-obrach Coimhearsnachd an t-Samhraidh Bhun Easain agus Bun-Sgoil Loch Dona, "An Doiteag Mhuileach"
Aonad Gàidhlig Geàrrloch, “Murchadh Dubh na h-Uamha”
Aonad Gàidhlig Àth Tharracail, Àird nam Murchan, "A’ Mheanbh-chuileag Mhòr”
Bùth-obrach Fèis Àth Tharracail, Àird nam Murchan, "Magan Dubh Mhic ’ IcAilein"


1992 Aonad Gàidhlig Shlèite, “Cuchullain sa Cheò”


1991 Bun-sgoil Chill Fhinn, “Bàs Fhinn”


1990 Bun-sgoil Ceann Loch Èireann, “'S e a-Nochd an Oidhche”


1989 Bùth-obrach Coimhearsnachd an t-Samhraidh Drochaid Sguideil, “Coinneach Odhar, Fiosaiche”


1988 Bun-sgoil Both Chuidir, “Am Ministear a Chunnaic na Sìthichean”

Copyright © 2014 West Highland Animation

englishabout_workshops.html

Airson tuilleadh foto na buithean-obrach

Clioc an seo

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

mu