filmography...

Tri Sgeulachdan bho’n Iar (2010)

Danaidh an Dòbhran

Bòcan air Baic

Dhùisg!


Farpais na h-Òigridh (2007)

Mar a Fhuair MacLeòid a Bhùird

Mac a’ Ghobhair

Clach an Fhithich

Dubh Sìth

Gille nan Cochla Craicinn


Farpais nan Sgeul Fuadain (2006)

Mar a chaill an t-ailbhean a sgiathan

Na Bonga

Poit Làn Òir

An Rud as Fhèarr

Isean an Oràin


Peatan Shinnsrean (2004 airson STV)

Cù Dubh Lòn Dubh

Padruig Crosta

Muile Mhàgag!

Gràdh Fiadhaich

Mu Mu O Mo Bhru

A’ Phiseag Chòir


An Turas Siar (2002)

Uamh na Tasgaidh

An Taobh Thall

Draoidheachd Dha-rìribh

Eadar Dhà Sheanchas

Strì nan Sìthichean

Bùrach na Buidseachd

Dè an Dachaigh?


Bog Fluich (1998 airson Grampian agus STV)

Cailleach na Beinne Brice

Taigeis Express

Gog Gog

Fraoch

Obair! Obair!

Am Balach Draoidheil


Uruisg na h-Alba (1996 airson BBC Alba)

Leanabh Uruisg

Ag Iasgach san dorch

Bainne

Deamhan

Tuil


Gàidhlig gu Leòr (1995 airson BBC Alba)

Ailean nan Creach

An Sgadan Airgid

An Nathair Gheal

An Doiteag Mhuileach

Murchadh Dubh na h-Uamha

Am Pìobaire Deònach

Nàbaidhean

Thig air ais a’ Ghrian

Ailidh Mal


Gaisgeach Gàidhealachd (1991-4)

Am Ministear a Chunnaic na Sìthichean

Coinneach Odhar Fiosaiche

Bàs Fhinn

’S e a-Nochd an Oidhche

Cuchullain sa Cheò

Bantigearna Labhuir

A’Meanbh-Chuileac Mhòr

Magan Dubh Mhic ‘ Ic Ailein


Agus...

The Lost Beat (1990)

Moonstruck (1991)

An Yang Oracle Bone (1989)

englishabout_filmography.html

bùthan-obrach


liosta na filmichean


feisean

agus

duaisean

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

mu