Copyright © 2014 West Highland Animation

englishworking_here.html

ag obair an seo...

Tha ar maoineachadh stèidhichte air pròiseactan sònraichte, ‘s mar sin, bidh sinn mar as trice a’ fastadh luchd-obrach aig toiseach pròiseict airson na h-ùine a bhios am pròiseact a’ leantainn - mar as trice, eadar 1-3 mìosan. Tha sinn gu mòr dhen bheachd gun còir dhuinn taic a thoirt do dh’oileanaich bho na diofar cholaistean is oilthighean a tha a’ dèanamh beò-dhealbhachd ann an Alba, anns na pàirtean eile de Bhreatainn, agus thall thairis. Agus cuir sinn failte air na daoine ri pròiseachdan fhèin. Cuir fòn no post-d thugainn airson bruidhinn mu dheidhinn.

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

ag obair

an seo