Copyright © 2014 West Highland Animation

englishabout.html

mu...

Chaidh West Highland Animation a stèidheachadh ann an 1988 le Leaslaidh NicCoinnich, an Riochdair/Stiùiriche, ann an Bo-Chuidir, Gàidhealtachd nan Iar na Alba. Tha WHA airson cànan agus cultar na Gàidhlig a leasachadh agus a thoirt fa chomhair àireamh as motha dhen t-sluagh, tro mheadhanan beò-dhealbhachd agus eadar-obrachaidh.

Bha WHA a’ cur air chois bhùthan-obrach sa choimhearsnachd a tha a’ chuireas sgeulachdan ionadail fa chomhair sgoilearan is inbheach tro bheò-dhealbhachd. Tha sinn cuideachd air sreathan telebhisein a seo, chaidh filmichean WHA a shealltainn aig fèisean beò-dhealbhachd air feadh an t-saoghail bho Annecy gu Zagreb.

Cha dh’fhuair sinn airgid bho BBC Alba as deidh 2010 mar sin chan eil sinn a’ dheanamh proiseactan TV an-drasta.

bùthan-obrach


liosta na filmichean


feisean

agus

duaisean

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

mu