am pìobaire deònach...

'S e gaisgeach a th' anns a' phìobaire, a' dèanamh a shlighe dhan uaimh dhorch - a chù na chois - a' lorg ionmhas. 'S e àite cunnartach a th' ann - àite a tha làn de dh'uilebheistean agus de mhucan fiadhach gun chiall. Cha b' urrainn do mhuinntir an àite ach eagal a ghabhail nuair a thill an cù, na aonar, agus gun earball. Ach chan eil crìoch air a thighinn air a' phìobaireachd fhathast....

Chaidh am film seo a dhèanamh le cuideachadh bho sgoilearan Bun-sgoil InbhirPheotharain mar phàirt dhen t-sreath “Gàidhlig gu Leòr”, 1996.


back to stories...

englishStories_Piper.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan