an doiteag mhuileach...

Tha droch sheòladairean a' feuchainn ris a' chala air Eilean Mhuile a chleachdadh. Tha bana-bhuidseach an eilein, An Doiteag, a' feuchainn ri stad a chur orra. Tha i a' cur fios air a caraidean gus cuideachadh a thoirt dhi, agus chan eil càil nach eil iad a' feuchainn gus na seòladairean a chumail air falbh. Ach chan eil càil ag obrachadh dhaibh, gus an do leig Bana-bhuidseach Loch Abair na cait aice chun nan seòladairean. An cuir iadsan am bàta fodha?


Chaidh am film seo a dhèanamh mar phàirt dhen t-sreath  “Gàidhlig gu Leòr” ann an 1996 le cuideachadh bho na sgoilearan ann am Bun-sgoil Loch Dona ann am Muile, agus bho bhùth-obrach ann am Bun Easain.


back to stories...

englishStories_MullWitch.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan