a’ mheabh-chuileag mhòr...

IAir taobh siar na Gàidhealtachd, gu dearbha, chan ann san uirsgeul a-mhàin a tha a' mheanbh-chuileag beò.
Tro mhìosan an t-samhraidh, fàsaidh a' mheanbh-chuileag air leth lìonmhor, agus tha iad a' cumail dhaoine am broinn an taighe airson ùineachan - gu h-àraid tràth sa mhadainn agus a-rithist feasgar.

Chaidh am film seo a dhèanamh le sgoilearan ann an Aonad Gàidhlig Bun-sgoil  Àth Tharracaill, Àird nam Murchan, ann an 1995.


back to stories...

englishStories_Midge.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan