taigeis expres...

Chan eil e furasta a bhith nad thaigeis fhiadhaich san t-saoghal mhòr chabagach seo. Chan eil Mgr Taigeis a' dèanamh mòran ach a' cur seachad a thìde na uaimh air mullach beinne, a' smuaineachadh air an latha a choinnicheas e ri bana-thaigeis. Abair gun do chuir e iongnadh air nuair a choinnich! Ach gu mì-fhortanach, 's e beathach cearbach a th' ann am Buba, a' phìob-mhòr a th' aige mar pheata, agus cha b' fhada gus an robh e air eagal a chur air an aon chothrom a bh' aig Mgr Taigeis air gaol.


Chaidh am fìlm seo a dhèanamh mar phàirt den t- sreath “Bog Fliuch” ann an 1998.


back to stories...

englishStories_Haggis.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan