magan dubh mhic ‘ic ailein...

'S ann mu fhear de cheannardan Mhic 'Ic Ailein -an 16mh fear, air an robh dìth na cèille!- a tha an sgeulachd seo.
Chaidh iomadach sgeulachd neònach innse mun duine seo, ach chan eil gin idir cho neònach ris an tè mu mhagan a lean e 's a dh'fhàs na bu mhotha 's na bu mhotha mar bu mhiosa a dh'fhàs Mac 'Ic Ailein na nàdar 's na inntinn.

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1995 le cloinn aig Fèis Àth Tharracaill, Àird nam Murchan.


back to stories...

englishStories_BlackToad.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan