ailidh mal...

'S e sgeulachd fhìor a th' ann an Ailidh Mal. B' e fear dhe na "Forsairean Saora" mu dheireadh a bh’ ann an Ceann Tàil, agus b' ann a' dèanamh uisge-bheatha fhèin a bha e gus bith-bheò a chosnadh. Ach bha seo a' cur fearg air na saighdearan, agus rinn iadsan an dìocheall gus stad a chur air. Cha do rinn Ailidh Mal cron a-riamh air na saighdearan, ach rinn e a' chùis orra gach turas. Aig amannan, chleachd e fiù’s casan-corrach gus teicheadh tu taobh eile na h-aibhne! B' e bò mhòr air an robh an deoch an armachd fhalaichte a bh' aige!


Chaidh am film seo a dhèanamh le cloinn agus inbhich ann an Loch Carrann agus ann am Baile Mac Ara, le cuideachadh bho sgioba WHA.


back to stories...

englishStories_Ailidh.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan