stiùireadh...

Chan eil e ro dhuilich faighinn gu West Highland Animation.

À Sruighlea, dràibh air an A84 (soidhne gun Chriòn Làraich).

An dèidh mu 25 mionaidean, dràibhidh tu tro Chalasraid

agus an dèidh 15 mionaidean eile tro bhaile beag, an

t-Iomaire Riathach. An dèidh mionaid no dhà, tionndaidh bhon A84 aig soidhne Bhaile Bho-chuidir. Na cùm ort ri oir an loch, ach gabh an rathad clì aig bogsa an fhòn. Dràibh airson 200 slat, thairis air drochaid bhig, agus an uair sin, tionndaidh gu do làimh dheis gu frith-rathad. Bhon seo, bidh soidhnichean airson Hostel aig gach snaidhm-rathaid. Chan eil ach mile no dhà ri dhol...

Tha busichean cuideachd. Anns an t-samhradh’s iadsan a tighinn bho’ Dun Eidinn gach madainn agus a tilg feasgar. Bho Glaschu tha busichean agus treanichean a dol gu Crianlarich - chan eil cho fad air falbh bho’n seo.

Tha busichean eile a dol tro’n Sruighlea agus Calasraid gu Kingshouse Hotel (Balquhidder Road End) air an A84. An uair sin tha taxi saor a dol suas glean Bho Chuidir fhein gu Hotel Monachyle Mhor. (Cuir fon gu Helen no George www.highlandglentravel.co.uk 01567-830-388 no 07554-195-446).

Mura bhitheas an t-uisge ro ard airson a’coiseachd air na clachan tro’n uisge cuir fòn gu 01877-384-740 airson a’ bhàt-aiseig.

englishDirections.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

stiùireadh